základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Náplň práce výchovné poradkyně

 

Celoroční plán výchovné poradkyně

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a evidence problémových žáků ve škole
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9.ročníku
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, Policií ČR, úřadem práce, sociální komisí MěÚ a dalšími odbornými pracovišti
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP, spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, G, SOU, OU a víceletá gymnázia
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích


Konzultační témata

 • problémy žáků v oblasti učení, chování, jejich osobní problémy
 • doporučení do PPP (popř. do jiného odborného pracoviště)
 • děti se specifickou poruchou učení a chování
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • volba povolání
 • výběr středních škol, nabídka

 

 
 ..

Datum přidání článku Datum: .. Autor článku Autor: