základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Dyslektická poradna

 

Dyslexie – porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence není snížená. Děti (ale také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl. 


Dysgrafie – obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velmi ztěžka, neobratně, má problémy zapamatovat si tvar písmen. Jeho písmo je nečitelné a neuspořádané. 


Dysortografie – ztížená schopnost osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení. Děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky. 


Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly (např. obtíže s orientací na číselné ose)

Vedle těchto poruch se uvádí:
Dysmúzie – porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopen reprodukovat rytmus. 


Dyspinxie – porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby.


Dyspraxie – porucha obratnosti.

Diagnostiku specifických poruch učení provádějí pedagogicko-psychologické poradny, popř. speciální pedagogická centra. Spolupracují zde pedagogové, psychologové, sociologové, lékaři-specialisté. Nejde jen o zjištění úrovně čtení, psaní a počítání, ale též rozumových schopností, úrovně řeči, zrakového a sluchového vnímání a dalších dovedností. 
Nezbytně nutná je i spolupráce s učitelem, rodiči a žákem samotným. 

Práce v dyslektické poradně:
Na základě „Doporučení k integraci", které vystaví pedagogicko-psychologická poradna, pracují děti podle individuálních vzdělávacích plánů, jež jsou pro ně vypracovány třídními učitelkami ve spolupráci s  vyučujícími ostatních předmětů.


K odstraňování potíží slouží žákům různé pracovní listy a učebnice, děti dostávají speciální pracovní sešit s nápravnými úkoly.

Kromě pracovních sešitů, speciálních čítanek a pracovních listů pracují žáci s řadou dalších pomůcek, jako je bzučák, čtecí okénka, tvrdá a měkká kostka, pexeso, dysmino, stavebnice a karty z řady DIPO a v neposlední řadě také s počítačovými programy určenými přímo k reedukaci.