základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Dokumenty

 

Formuláře ke stažení

Žádost o pøestup na ZŠ Pod Vinohrady

- Žádost o odhlášení ze školy

- Žádost o pøijetí - zápis do 1.tøídy

- Zápisní lístek pro prvòáèka

- Žádost o odklad pro prvòáèka

- Žádost o uvolnìní z vyuèování

- Zápisní lístek do školní družiny

- Pøihláška ke stravování

- Oznámení rodièùm o akcích školy

 

Školní řád pro školní rok 2017/2018

Školní řád 2017-2018

Dodatek è.1,   Dodatek è.2,  Dodatek è. 3

Øád školní družiny

Øád školní jídelny

 

Školní vzdělávací program ZŠ Pod Vinohrady zpracovaný podle RVP
-
 Náš školní vzdìlávací program

- Pøíloha ŠVP - volitelné pøedmìty

Školní vzdìlávací program školní družiny

Standardy anglický jazyk

- Standardy anglický jazyk 2

Standardy èeský jazyk a literatura

Standardy Matematika

 

Prevence rizikového chování

- Minimální preventivní program školy

- Krizový plán

- Školní preventivní strategie

- Školní preventivní program proti šikanování

 

Další dokumenty

- Minimální preventivní program školní družiny

- Kritéria pro pøijímání žákù do školní družiny

- Obecnì závazná vyhláška mìsta Uherský Brod è. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zøízených mìstem Uherský Brod

 

Hodnocení klasifikace v pøedmìtu Tìlesná výchova - systém kreditù 

- Hodnocení v pøedmìtu TV

Kritéria hodnocení TV pro 2.-5.roèník pdf

 

Inspekèní zprávy

Inspekèní zpráva ze školní inspekce 9.-11.prosince 2011, dodatek.

Inspekèní zpráva ze školní inspekce 10. - 11.èervna 2015


Výroèní zprávy

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2016/2017

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2015/2016

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2014/2015

- Akce, exkurze, projekty a soutìže poøádané ve školním roce 2013/2014

Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2013/2014

Vyhodnocení - dotazníkové šetøení pro rodièe 2012/2013

- Výroèní zpráva EVVO za školní rok 2012/2013

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2012/2013

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2011/2012

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2010/2011

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2009/2010

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2008/2009

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2007/2008

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2006/2007

- Výroèní zpráva o èinnosti za školní rok 2005/2006