základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Fotogalerie

Fotogalerie

 

6.B Slovácké divadlo "Lichožrouti"

 

https://zsvin.rajce.idnes.cz/Zivot_na_hrade/

 

Naše jídla

 

Veselá škola

       
 

9. A

 

Jaro 2019 - vynášení Mořeny

       
 

Matematická olympiáda 2019

       
 

2019_03_28 OK Programování

       
 

https://zsvin.rajce.idnes.cz/2019_02_17_lyzacek/

 

Vánoční koncert 2018

       
 

2018_12_21 Vánoce zvířátkům

       
 

English project

 

2018_09_03 1AB Naši noví školáčci

       
 

2018_06_21 Ocenění pedagogů a žáků

     
 

2018_06_06 Kraj ocenil nejlepší žáky

       
 

2017_09_22 2ABC Beseda v knihovně

       
 

2017_09_27 4B Legenda o sv.Václavu

       
 

2017_06_08 Polsko

       
 

2017_05_15 4B iPady

   
 

2017_04_18 První místo ve výtvarné soutìži

       
 

2017_03_07 Puss in boots

       
 

Vánoce v 5.B

 

2016_12_12 Zlomky v 5B

     
 

2016_12_09 5B Hodina kodu

       
 

2016_12_07 6B Pomazánky

       
 

2016_11_04 Reklamni designer roku

       
 

2016_10_31 Halloween ve 4.B

       
 

2016_10_31 5A Výtvarný projekt vesmír

       
 

2016_10_19 Logická olympiáda a Pøírodovìdný klokan

 
 

2016_09_14 3A BESIP

       
 

2016_09_01 1ABC

     
 

2016_06_24 Výtvarná výchova na II.stupni

       
 

2016_05_31 O pohár starosty mìsta 2016

       
 

2016_05_20 ŠD Fíha dýha

       
 

foto

 
 

druháci

 

Finále Think Blue cup 2016

       
 

2016_04_09 1A už umí èíst

       
 

2016_04_08 4A Výstava Merkur

       
 

2016_04_05 Florbaloví mistøi u hejtmana kraje

       
 

2016_03_18 Matematický klokan

       
 

2016_03_20 Šesáci pomáhali prvòáèkùm

       
 

2016_02_18 4A Matematika - mìøení délky

       
 

2016_02_15 Zlomky v 5A

       
 

2016_02_17 7A a stavebnice Merkur

       
 

2016_01_25 Florbalisté 2016

   
 

2016_01_15 Staò se architektem

       
 

2015_12_21 Autorské ètení Davida Strnada

       
 

2015_12_04 Mikuláš ve škole

       
 

2015_11_20 3A v knihovnì

       
 

2015_11_19 1AB Veèerníèek - Beseda v knihovnì

       
 

2015_10_14 Pøírodovìdný klokan

       
 

2015_09_22 4AB Den bez aut

       
 

2015_06_12 Fotky tøíd

       
 

2015_05_29 7AB Vídeò

       
 

2015_04_17 Florbal Think Blue Cup

       
 

2015_03_27 Zlato z Kopøivnice

       
 

2015_03_30 Pythagoriáda 2015

       
 

2015_03_15 3A Velikonoèní dílnièky

       
 

2015_03_04 Prevence u tøeákù

       
 

2013_11_11 Todd - OUR AMERICAN TEACHER

       
 

2015_01_13 Ekosemináø

       
 

2014_12_19 6B Vánoèní stromeèek pro zvíøátka

       
 

2014_12_1 Double hattrick Terezy Luxové

 

2014_12_04 Olympiáda JÈ

       
 

http://galinarucka.rajce.idnes.cz/Aerobic_Cup_Hodonin_2014_-_jednotlivci

 

2014_10_30 1AB Halloween

       
 

2014_10_22 2B Vèelky - dìti uèí dìti

       
 

2014_10_16 3A Po stopách historie

       
 

2014_10_16 5AB Inovativní pøístup k výuce angliètiny

       
 

2014_10_15 Halloweenský kloubouk

       
 

Vítìzní sprinteøi

 

2014_02_13 Projekt COPT

     
 

2014_06_02 Aerobic Tour

       
 

2014_06_13 Fotky tøíd

       
 

2013_06_13 Fotky tøíd

 

2014_06_24 Vyhodnocení žákù a pedagogù

       
 

2014_06_17 Vìda v ulicích

       
 

2014_05_26 1B škola v pøírodì

 

2014_05_22 okresní kolo OVOV

       
 

2014_05_07 Pythagoriáda okresni kolo

       
 

2014_05_06 Soutìž školních èasopisù

       
 

2014_01_21 Nejlepší sportovec školy

   
 

2014_02_21 Biologická olympiáda

       
 

2014_02_21 3B Cizinci ve škole PROJEKT EDISON

       
 

http://www.rajce.idnes.cz/upload

 

2014_02_03 Recitace 2014 - IIstupeò

     
 

2014_02_04 Zápis do 1tøíd

       
 

2014_01_22 Okresni kolo MO

     
 

2013_12_10 FLORBAL - týmy

       
 

2013_11_14 2A V øíši strašidel

       
 

2013_11_08 9AB Portrety

       
 

2013_11_08 9B Podzim

       
 

2013_10_31 Výtvarka v 5A

       
 

2013_10_21 1B 6A Spoleèná hodina na poèítaèích

       
 

2013_11_04 Výtvarná výchova 9

       
 

2013_10_07 Logická olympiáda

       
 

2013_10_16 pøírodovìdný klokan

     
 

2013_09_24 Sprinterský víceboj

     
 

2013_09_19 Hola Espaòa

       
 

2013_09_06 Návštìva z družebního Nového Mesta n.Váhom

       
 

2013_09_02 Prvni den

       
 

2013_06_27 Akademie 9.AB

       
 

2013_06_07 Fotky tøíd

       
 

2013_06_02 4AC Projekt Karel IV

       
 

2013_05_29 Poznej svoje mìsto - soutìž

       
 

2013_05_31 3A Máme rádi zvíøata

       
 

2013_05_30 4B Tajuplny ostrov 4den

       
 

2013_05_29 4B Tajuplny ostrov 3den

       
 

2013_05_28 4B Tajuplny ostrov 2den

       
 

2013_05_27 4B Tajuplny ostrov 1den

       
 

2013_05_27 1A Vzpomínka na výlet

       
 

2013_05_14 Okrsková dopravní soutìž

       
 

2013_05_09 5AB soutìž Poznej svoje mìsto

       
 

2013_03_27 7B hodina VV

       
 

2013_05_06 McDonaldcup

   
 

2013_05_03 1A Èarodìjnická výuka

       
 

2013_04_22 Aerobik nejmenších

       
 

http://zsvin.rajce.idnes.cz/2013_05_02 Dotykova_televize/

       
 

2013_04_25 soutìž Zlín Region

       
 

2013_04_20 Tvoøílek - práce žákù v ŠD

       
 

2013_04_19 1AB na dopravnim høišti

       
 

2013_04_18 vybíjená

   
 

2013_04_12 Vincenzo Mio

       
 

2013_04_11 Požární ochrana oèima dìtí 1.B

       
 

2013_03_27 Velikonoèní dílnièky na družinì

       
 

2013_03_22 Matematický klokan

       
 

2013_03_23 1AB v knihovnì

       
 

2013_03_21 sportovní pøípravka - turnaj ve stolním tenise

       
 

2013_03_21 2B Hrátky s abecedou

       
 

2013_03_15 Beseda o zvíøatech

       
 

2013_03_20 1A5B Spoleèná hodina na poèítaèích

       
 

Zdravá výživa

       
 

2013_03_18 1AB Veselé zoubky

       
 

2013_03_10 4A Madio

       
 

2013_03_06 Zazpívej, slavíèku

       
 

2013_03_05 ŠD soutìž v aerobiku

       
 

2013_02_13 Školní kolo recitèní soutìže - Istupeò

       
 

2013_02_28 Kvalifikace RF ORION FLORBAL CUP

       
 

2013_02-15 4B Zázraky pøírody ve výtvarce

       
 

2013_02_21 9B Testování znalostí

       
 

2013_02_19 Školní kolo Biologické olympiády

       
 

2013_02_11 5B Putování po Evropì

       
 

2013_02_06 Lyžaøský kurz 7AB

       
 

2013_01_31 Odmìna pro 5B

       
 

2013_01_30 Konverzaèní soutìž v anglickém jazyce

       
 

2013_01_23 Matematická olympiáda okres

     
 

2013_01_25 Pythagoriáda

       
 

2013_01_24 Zápis do 1tøíd

       
 

2013_01_11 Naše škola

       
 

2013_01_24 Krajské finále ORION FLORBAL CUP

   
 

Zimní pohádka

   
 

2013_01_18 1AB Návštìva pøedškolákù

       
 

2012_12_10 Vánoèní besídka

       
 

2012_12_06 Ukázková hodina 4A

 

2012_12_05 Mikuláš ve škole

 

2012_11_22 Pomáhat a chránit

       
 

2012_11_27 8AB Stojsnovo gymnázium u nás

       
 

2012_11_22 Florbal - Orionflorbalcup

     
 

2012_11_16 Jak zná 3A a 3B své mìsto

       
 

2012_11_15 1A Ukázková hodina

       
 

2012_10_31 5B Halloween

       
 

2012_10_30 5AB Praha

       
 

2012_10_31 4B Halloween

       
 

2012_10_19 4B Zázraky pøírody

       
 

2012_10_31 3AB v knihovnì

       
 

2012_10_17 Pøírodovìdný klokan

       
 

2012_10_09 4A Knihovna

       
 

2012_10_10 ŠD Soutìž ve sbìru kaštanù

       
 

2012_10_02 Florbalový turnaj I.stupnì

       
 

2012_09_26 3AB Na návštìvì v knihovnì

       
 

2012_09_24 Škola

   
 

2012_09_07 1AB První školní týden

       
 

2012_09_03 První školní den v 2B

       
 

2012_09_03 První školní den v 1A a 1B

       
 

2012_06_28 Fotky tøíd

       
 

2012_06_25 Ocenìní nejlepších žákù 9. tøíd a pedagogù

       
 

2012_06_23 Holešovská regata

       
 

2012_06_14 1AB Návštìva ZOO

       
 

2012_06_12 1AB Prvòáci ve filharmonii

       
 

2012_06_06 Olympiáda MŠ

       
 

2012_05_30 4A 5A Macocha

       
 

2012_05_31 Poznej svoje mìsto - slavnostní vyhodnocení

       
 

2012_05_30 1B Pasování na ètenáøe

       
 

2012_05_24 9A Zaèalo plošné testování

       
 

2012_05_15 3B v knihovne

       
 

2012_05_18 2A Já a mùj kamarád

       
 

2012_05_11 Minimodelky

       
 

2012_05_11 Atletika Istupnì

       
 

2012_04_24 Sbìr víèek pro Anetku

     
 

2012_04_30 1A Malí èarodìjové

       
 

2012_04_30 4AB Archeoskanzen Modrá

       
 

2012_04_24 Den Zemì

       
 

2012_04_24 4AB Netradièní exkurze

       
 

2012_04_26 Mladí fotbalisté postupují

   
 

2012_04_24 Návštìva v Senátu

       
 

2012_04_17 AEROBIK Baletky

       
 

2012_04_12 Vyhodnocení nejlepších preventivních programù kraje

       
 

2012_03_30 Výtvarná soutìž KNIHOVNA BUDOUCNOSTI

       
 

2012_03_14 Brodský zpìváèek

       
 

2012_03_16 AEROBIK Vinohradské šikulky

       
 

2012_03_23 4A Èokoládová knihovna

       
 

2012_03_16 Matematický klokan

       
 

2012_03_11 1A V knihovnì

       
 

2012_03_03 1A na poèítaèích

       
 

Ruèní práce

       
 

2012_02_10 2AB Jablíèkový den

       
 

2012_02_01 Recitace 1stupeò školní kolo

       
 

2012_02_01 6A Pracovní výchova - pøíprava pomazánek

       
 

2012_01_31 1AB vysvìdèení

       
 

2012_01_28 Nejlepší sportovci roku

       
 

2012_01_26 SD nocování v družinì

       
 

2012_01_25 SD Paletka

       
 

2012_01_17 3.AC Planetárium Brno

       
 

2012_01_23 SD Trochu jiné dárky

       
 

2012-01_10 4AB Exkurze Brno

       
 

2011_12_22 Vánoèní besídka

       
 

Florbalisté chlapci - 2011

   
 

2011_12_16 Vánoèní Vídeò

       
 

2011_12_14 ŠD Vánoèní dílnièky

       
 

2011_12_12 1A MADIO poprvé u prvòákù

       
 

2011_12_09 Perníková chaloupka

       
 

2011_12_09 Slovácké divadlo

     
 

2011_12_03_Aerobik_tour_jednotlivci_finale_Hluk

       
 

2011_12_05 1A Mikuláš v 1A

       
 

2011_11_29 4A Talentmánie

       
 

2011_10_25 5A Sloh Mùj kamarád

       
 

2011_11_25 4A Kniha je mùj kamarád

       
 

2011_11_15 9AB Exkurze SPŠOA

       
 

2011_11_22 Školní kolo Pythagoriády

       
 

2006_09_08 Den otevøených dveøí - 50 let školy

       
 

2011_11_04 2AB3B Relaxaèní víkend ve Velkých Karlovicích

       
 

2011_10_31 1B Halloween

       
 

2011_10_26 ŠD Galaxie 2011

       
 

2011_10_25 Školní parlament

 
 

2011_10_17 4B Peèeme jablka

       
 

2011_10_19 Pøírodovìdný klokan

       
 

2011_10_12 4AB Exkurze v Hi-tech centru

       
 

2011_10_03 2A Šípkový den

       
 

2011_09_22 4B Den bez aut

       
 

2011_09_26 Vinohradské dýòobraní

       
 

2011_09_22 1AB Den bez aut

       
 

2011_09_21 1A Matematika

       
 

2011_09_19 Bruslaøský trojboj

       
 

2011_09_19 Prvòáèci na zahradì

       
 

2011_09_19 1A To jsme my - dìti z I.A

 
 

2011_09_01 První školní den 1.A a 1.B

       
 

2011_07_06 Itálie

       
 

2011_07_04 Chaozz - èerven 2011

       
 

2011_06_20 7AB Návštìva Ekocentra

       
 

2011_06_24 Vítìzové Kinderiády na radnici

       
 

2011_06_22 Ocenìní nejlepších žákù 9. tøíd a pedagogù

       
 

2011_06_15 Bøezovský skøivánek

     
 

2011_06_08 Fotky tøíd

       
 

2011_06_14 O pohár starosty mìsta

       
 

2011_06_01 Den dìtí v kinì

       
 

2011_05_28 ŠD Veveøí

       
 

2011_05_26 5A Rozlouèení

       
 

2011_05_25 1B Pasování na ètenáøe

       
 

2011_05_26 MS ve florbalu - Plzeò 2011

   
 

2011_05_25 1A Pasování na ètenáøe

       
 

2011_05_24 Okresni kolo soutìže MALOVÁNÍ NA PC

     
 

2011_05_17 4B výlet do Luhaèovic

       
 

2011_05_24 3AB Koncert Zlín

       
 

2011_05_23 5A Tajemstvi krevnich skupin

       
 

Jak jsme v 5.A odhalovali tajemství krevních skupin

 

2011_05_18 Olympiáda 1. stupnì ZŠ

       
 

2011_05_11 1A na poèítaèích

       
 

2011_05_02 4B na dopravním høišti

       
 

2011_05_04 1B na poèítaèích

       
 

2011_04_29 Pod modrou oblohou - vítìzné práce žákù

       
 

2011_04_28 Dìtská sportovní liga - šplh

       
 

2011_04_ 27 vybíjená krajské finále Valašské Meziøíèí

       
 

2011_04_29 Pod modrou oblohou - slavnostni vyhodnoceni

       
 

2011_04_19 Aerobik

       
 

2011_04_15 aerobik MICKEY MOUSE

       
 

2011_04_13 Soutìž Poznej svoje mìsto - vyhodnocení

       
 

2011_04_20 SD Velikonoèní dílnièky

       
 

2011_04_19 3B Den Zemì

       
 

2011_04_19 3A Den Zemì

       
 

2011_04_11 5A Jsme kamarádi

       
 

2011_04_04 Projekt Holocaust

       
 

2011_04_04 Turnaj ve vybíjené

       
 

2011_03_30 3A Kamarádství

       
 

23.3.2011 Bruslièka 2011

       
 

2011_03_26 ŠD Zadáno pro šikovné ruce

       
 

2011_03_30 3A Zábavná knihovna

       
 

2011_03_30 5AB Poznej své mìsto tøídní kola

       
 

2011_03_18 ŠD Holky na slovíèko

       
 

2011_03_21 Matematický klokan

     
 

2011_03_22 1AB Plavu si ani nevím jak

       
 

foto Zlín

 

2011_03_16 Devááci na spinningu

       
 

2011_03_08 5A Na internetu bezpeènì

       
 

2011_03_09 Biologická olympiáda - školní kolo

       
 

2011_03_03 ŠD Èlovìèe nezlob se

       
 

2011_03_01 ŠD Tvoøílek

       
 

2011_02_28 ŠD V kuchyòce bez Itala

       
 

2011_02_27 Evropský veletrh

       
 

2011_02_27 Broïanky postoupily na Mistrovství svìta

       
 

2011_02_24 3B Dìti jako uèitelé

       
 

2011_02_15 Plzeò - republikové finále ORIONFLORBALCUP

     
 

2011_02_01 4.B v knihovnì

       
 

2011_02_01 4B Bowling

       
 

2011_02_02 Pythagoriáda - školní kolo

       
 

2011_02_03 Dvojnásobný úspìch florbalistek v kvalifikaci ORIONFLORBALCUP

   
 

2011_01_27 7.B navštívila Ekocentrum Chrpa

       
 

2011_01_31 3AB Co se dìje u tøeákù

       
 

2011_01_29 ŠD A hurá do snìhu!

       
 

2011_01_28 Pythagoriáda - okresní kolo

       
 

2011_01_22 Mezinárodní soutìž v aerobiku

       
 

2011_01_27 ŠD Výtvarná soutìž Paletka

       
 

2011_01_28 1AB Zima nás baví!

       
 

2011_01_27 Mokré vysvìdèení

       
 

2011_01_21 ŠD Hoøí, paní vychovatelko!

       
 

2011_01_20 Zápis do 1.tøíd

       
 

2010_12_22 5A Vánoèní besídka

       
 

2011_01_16 3B Všeználci Jak jsme prožili advent

       
 

2011_01_06 Prváèci po stopách zvíøátek

       
 

2010_12_11 Aerobik Hluk - finále

       
 

2010_12_15 Šesáci v Technickém muzeu

       
 

2010_12_16 Návštìva pøedškolákù ve škole

       
 

2010_12_06 Pythagoriáda

   
 

2010_12_08 Exkurze do Vídnì

       
 

2010_12_10 Florbalový Mikuláš nadìloval i našim žákùm

       
 

2010_12_03 První sníh

       
 

2010_12_03 2.C Èertíci

       
 

2010_12_03 2.A Èertíci

       
 

2010_11_30 2.C Preventivní program-kamarádství

       
 

2010_12_03 Mikuláš ve škole

       
 

2010_12_02 5.A a sluneèní soustava

       
 

2010_11_30 5.A My a naše tøída

       
 

2010_11_23 Beseda Pøíbìhy bezpráví

       
 

2010_11_20 Aerobik Uh.Ostroh

       
 

2010_11_16 4.B v solné jeskyni

       
 

2010_11_15 My a Ferda

       
 

2010_11_15 My favourite toy

       
 

2010_11_02 Hry a klamy

 

2010_11_02 Hry a klamy

       
 

2010_11_03 Florbalový turnaj starších žákù

   
 

2010_11_07 Kaštánek 2010

       
 

2010_10_21 Zahranièní návštìva

       
 

2010_10_22 Cesta do pohadky

       
 

2010_10_08 Vinohradská štafeta

       
 

2010_10_20 Pøírodovìdný klokan

     
 

2010_10_15 Den s kaštánky v 1.AB

       
 

2010_10_14 Pøespolák - krajské kolo

       
 

2010_10_07 Pøespolní bìh

       
 

2010_10_04 5.roèník Vinohradské dýòobraní

       
 

2010_10_03 Grant Nadace DKS pro naši družinu

     
 

2010_09_29 Florbalový turnaj pro I.stupeò ZŠ 2010

       
 

2010_09_22 Pááci na veèerní výpravì za Jupiterem

       
 

2010_09_21Evropský týden mobility

       
 

2010_09_21 Úspìchy ve sprinterském víceboji

     
 

2010_09_21 Evropský den bez aut

       
 

2010_09_18 Olympijský den zdraví 2010

       
 

2010_09_18 Bìží ti èas

       
 

2010-2011 01 První den v 1.A a 1.B

       
 

Vse pripraveno

       
 

výlet 8.A a 8.C - Modrá voda

       
 

Výlet do Luhaèovic

       
 

ZOO Lešná

       
 

Hvìzdáøské dopoledne

       
 

Na návštìvì u hasièù

       
 

6.A Výlet na Velký Lopeník

       
 

Vyhodnocení nejlepších žákù 9.roèníku ve školním roce 2009-2010

       
 

2.B na olympiádì ve Vápenicích

       
 

Sportovní olympiáda školních družin

       
 

Piešany 2010 - Mezinárodní ORIONFLORBALCUP

       
 

4.A a 4.B na Štramberku

       
 

Manažeøi ze 4.A

       
 

Výlet do pravìku 2.A

       
 

Pohár starosty mìsta získala ZŠ Pod Vinohrady

       
 

Dìtský den

       
 

Den dìtí ve 3.B

       
 

Plavecké závody na I.stupni

       
 

Vinohradští indiáni 2010

       
 

Zlomky ve 4.A

       
 

Soutìže nás baví

       
 

Úspìchy malých aerobièek z naší školní družiny

       
 

Ekoshow

       
 

Cesta do pravìku 3.B

       
 

Zmrzlinový svìt

       
 

Závìreèná pøednáška cyklu Buï sám sebou - øekni drogám NE!

       
 

Tøeáci se ètvráky slavili MDD v kinì

       
 

2.A v galerii Panský dùm

       
 

Super-projekt: Angliètina kolem nás

       
 

Podìkování

       
 

1.A na poèítaèích

       
 

veverka

 

Ve IV.A otevírají pøed sezonou cestovní kanceláøe

       
 

Práce žákù - pohlednice ke DNI ZEMÌ

       
 

Školní kolo v poèítaèové grafice

       
 

Ètvráci reprezentovali školu v dopravní soutìži

       
 

4.B opìt na dopravním høišti

       
 

Olympiáda 1. stupnì ZŠ

       
 

Žáci IV.A opìt na dopravním høišti

       
 

Oslavy osvobození

       
 

Vyhodnocení soutìže Život v míru

       
 

Školní kolo soutìže v informatice

     
 

Aerobictour 2010 Hluk

       
 

Aerobictour 2010 Valašské Meziøíèí

       
 

Aerobictour 2010 Uherský Brod

       
 

Aerobictour 2010 Tlumaèov

       
 

Okrsková dopravní soutìž ŠD

       
 

Republikové finále Orion Florbal Cup - chlapci

       
 

MS ve florbalu 2010 v Olomouci

       
 

Kroužky školní družiny 2009-2010

       
 

Western družina

       
 

1.AC florbal žákynì

   
 

Rej èarodìjnic

       
 

1.C na poèítaèích

       
 

Nejmladší chlapci vítìzí v Mc Donald cupu

       
 

Kinderiáda Uh.Hradištì

       
 

Den Zemì na naší škole

       
 

Klub pøátel školy

 
 

Den Zemì na slovácké vsi

       
 

My Country, My Home

       
 

Jaro 2010 v muzeu J. A. Komenského

       
 

Vzpomínkové vyprávìní pana Varadi

       
 

Jarní hrátky v družinì

       
 

Ètvráci v archeoskanzenu Modrá

       
 

Olympiáda z vlastivìdy

       
 

PREVENTAN CUP - turnaj ve vybíjené

       
 

Je dobré mít kamaráda

       
 

Velikonoèní peèení

       
 

AEROBIK SKUPIN

       
 

Buï sám sebou - øekni drogám NE!

       
 

Ovoce ve školách

       
 

Dìvèata z oddílu aerobiku zahájila jarní sezónu

       
 

Halová olympiáda 1. stupnì ZŠ

       
 

Pøijetí úspìšných florbalistek na radnici

       
 

Soustøedìní oddílu aerobiku

       
 

28. bøezen - Den uèitelù

       
 

Bruslièka 3.B

       
 

Matematický klokan

       
 

Kopøivnice

       
 

Lyžaøský zájezd na Kyèerku 3

       
 

Biologická olympiáda 2010

       
 

Lyžaøský kurz 20.-26.2.2010

       
 

Recitaèní soutìž

       
 

Pythagoriáda 2010

       
 

Sportovec roku 2009

   
 

Karneval ve školní družinì

       
 

Paletka

       
 

Ètvrácké riskování

       
 

Florbalové žákynì 1.AC Uherský Brod

       
 

Zimní florbalový tábor 2010 - 3.den

       
 

Zimní florbalový tábor 2010

       
 

Jednodenní lyžování Pluskovec

       
 

Lyžování na Kyèerce

       
 

Plavecká škola

       
 

Za Snìhurkou a trpaslíky do Zlína

       
 

Zápis do 1.tøíd

       
 

Nové uèebny

       
 

Poèítaèe ve ètvrtek

       
 

Vánoèní plavání

       
 

Super jízda

       
 

Prvòáèci na snìhu

       
 

Vánoèní jarmark

       
 

Pøedvánoèní atmosféra

       
 

Vánoèní dílna šesákù

     
 

Pøedškoláci na obhlídce

       
 

Vánoèní nadílka v družinì

       
 

Projekt Harry Potter a vìzeò z Azkabanu

       
 

Èertovská škola

       
 

Mikuláš ve škole

 

Mikuláš ve škole

       
 

Vánoèní knihovna

       
 

Vizovické peèivo

       
 

Malování na sklo

       
 

Aerobik ve školní družinì

       
 

Exkurze 4AB - mìstská policie

       
 

Adventní noc pod køídly andìlù

       
 

Máme za sebou již 4 kola VZP Oriflame Aerobictour

       
 

školní parlament 2009-2010

 
 

Jak dopadlo Ptaèí sympozium

       
 

Pozvánka do Rožnova

 
 

Strašidelný týden

       
 

Moje rodina

       
 

2009_11_03_1_kolo_Aerobic_Tour_2009_v_Hodonine

       
 

Bratislava

       
 

Naše galerie obrazù

       
 

Projekt nerostné suroviny – 5. B

       
 

2009_10_21_Den zdraví ve ètvrtých tøídách

       
 

Prvòáèkové v knihovnì

       
 

Jak se daøí našim nejmladším školáèkùm ?

       
 

Bruslaøská sezona zahájena

       
 

Ètvráci na dopravním høišti

       
 

2.A na EKO Chrpa

       
 

školní družina

 

Ètvráci pracují s interaktivní tabulí

       
 

2009_10_07_Úspìchy v pøespolním bìhu

       
 

1.ligový turnaj žákyň

 
 

Světový den zvířat

       
 

Recept na ovocný dort od páťáků

       
 

Pracovní výchova

       
 

Turnaj STUPAVACUP 2009

 
 

Planetárium

       
 

Planetárium

 

Den bez aut (EDBA 2009)

       
 

Ptačí sympozium

 
 

Evropský týden mobility

       
 

Křest Domečku

       
 

Noví družinoví kamarádi

       
 

První školní den v 1.A, 1.B a 1.C

       
 

Přijetí u starosty