základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 03.04. 2020 Autor článku Autor: admin .

Zápis do 1. třídy ZŠ Pod Vinohrady pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Musí se uskutečnit v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). 


DOPORUČENÝ TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU NÁSLEDNÉ ADMINISTRACE ROZHODNUTÍ:  


1. DUBNA 2020 – 24. DUBNA 2020


Pokud nebudete moci dodat žádost v daném termínu, kontaktujte školu, je však nezbytně nutné dodržet termín do 30. dubna v souladu se školským zákonem. 

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. 

 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: rbfmuv5

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): subik@zsvin.cz

3. poštou 

4. osobním podáním v kanceláři školy u hospodářky p. Řezníčkové případně do schránky u hlavního vchodu školy v obálce označené jako Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

 

 

Dokumenty potřebné k provedení právního aktu zápisu: 

Zápisní list pro rodiče žáka 1. třídy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

 

Dokumenty potřebné k provedení právního aktu odkladu: 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Potvrzení pediatra

Doporučení pedagogicko-psychologické poradny


 

Kritéria pro přijímání žáků: 

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti a děti, kterým byl již v minulém roce vystaven odklad. Ostatní děti přijímá do naplnění kapacity školy. 

 

Rozhodnutí o přijetí:

Dle školského zákona Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel konkrétní základní školy bez zbytečného odkladu. Informace o přijatých žácích bude zveřejněna na webu školy a vyvěšena na vstupních dveřích školy nejpozději 4. května 2020, po ukončení zákonné lhůty pro zapisování žáků.

V případě rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola tuto zprávu zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou. 

 

Dotazy směřujte prosím na vedení školy: 

Mgr. Martin Šubík 605054813 subik@zsvin.czMgr. Zdeněk Moštěk 603335689 mostek@zsvin.cz

 

Spádové oblasti naší školy:

Družstevní, Hlavní, Jarní, Letní, Močidla, nám. 1. máje, Neradice, Obchodní, Okružní, Osvoboditelů, Podzimní, Pod Dvorkem, Předbranská, Rennerova, Revoluční, Rybářská, Rychtalíkova, Stará Těšovská, Šaripova, Šumická, U Plynárny, U Zahrádek, V. Růžičky, Větrná (bez čísla 2060), Za Humny, Zimní.

 

 

Zápisní lístek do školní družiny

Přihláška ke stravování

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků - informace o škole

 

 

Související odkazy

Desatero pro rodiče předškoláka

Spádová oblast školy

Školní zralost

Povinná školní docházka

Odklad školní docházky