základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 13.10. 2017 Autor článku Autor: admin .

Přijímací zkoušky na SŠ

Kroky, které je nutno udělat před přijímacími zkouškami:

·       Zkopírovat přihlášku s osobními údaji – minimálně 2x.

·       Vyplnit přihlášku, žák vyplňuje na tiskopis obě zvolené školy: název a adresu školy, kód a název oboru (Atlas školství, www.burzaskol.cz, webové stránky SŠ), termín jednotných přijímacích zkoušek CERMAT se nevyplňuje .

·       První škola – automaticky první termín 12. 4. 2018

·       Druhá škola – automaticky druhý termín 16. 4. 2018

·       Jsou školy, které mají ještě navíc vlastní zkoušku, termín naleznete na webových stránkách konkrétní střední školy, nebo v Atlase školství. Termín je pak nutno vyplnit.

·       Následně udělat kopii takto vyplněné přihlášky, pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!!!

·       Nechat si potvrdit přihlášku u lékaře, pokud to daný studijní obor vyžaduje (zkratka PLP v Atlase školství).

·       Pokud je nutné potvrzení lékaře na obě školy, musí být originální potvrzení na obou přihláškách.

·       Vyplněné přihlášky musí žáci přinést výchovné poradkyni k potvrzení a kontrole buď:

6. 2. 2018 nebo 20. 2. 2018. Pozdější termín již není možný!

·       Poté vám bude přihláška v nejbližším možném termínu vrácena.

·       S přihláškou odevzdávejte ke kontrole i kopie diplomů z vynikajících umístění v soutěžích a olympiádách akreditovaných MŠMT. Vynikajícím umístěním se myslí 1. - 3. místo v okresním, krajském či celostátním kole v průběhu 8. nebo 9. ročníku.

·       Zda a jak ředitelé zohledňují umístění z olympiád, je uvedeno na webových stránkách jednotlivých středních škol v kritériích přijímacího řízení.

·       Potvrzené přihlášky musí zákonný zástupce odevzdat či doporučení poslat na SŠ nejpozději do 1. března. Současně nezapomeňte přiložit k přihlášce kopie diplomů nebo výsledkových listin z olympiád.

·       Žáci zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění přiloží doporučení PPP nebo SPC pro zohlednění u PZ.

·       Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelé SŠ na webových stránkách nejpozději do 31. ledna.

·       Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte nejdříve 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. Zde bude uveden i kód, který bude žák uvádět u zkoušky místo svého jména a pod kterým pak najde své umístění ve výsledcích přijímací zkoušky.

·       Na čtyřleté maturitní obory proběhnou zkoušky formou jednotných testů CERMAT z českého jazyka a matematiky.

·       Pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

·       Pokud se žák z vážných důvodů (nemoc) nemůže dostavit ke zkoušce, je třeba jej do 3 dnů písemně omluvit řediteli dané SŠ. V takovém případě má žák nárok na náhradní termín, který je jednotně stanoven na 10. 5. 2018 a 11. 5. 2018

·       Žáci hlásící se do učňovských oborů přijímací zkoušku nekonají. Jejich přijetí škola posuzuje na základě prospěchu ze základní školy. O přijetí/nepřijetí jsou žáci informováni dopisem a seznamem na webových stránkách střední školy.

 

Zápisový lístek

Žáci obdrží do 15. března od VP zápisový lístek, který je nutno uschovat a bude použit až po přijímacím řízení k potvrzení nástupu na SŠ, na kterou byl žák přijat a vybral si ji.

 

Další kroky po absolvování přijímacího řízení:

 

V případě přijetí:

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách škol.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Jeho místo je možno obsadit jiným uchazečem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou;

to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání, nebo tehdy, pokud byl dříve přijat na školu s talentovou zkouškou. V takovém případě lze zápis zrušit a zápisový lístek přenést.

 

V případě nepřijetí:

Situace č. 1:

Žák byl přijat ze dvou škol, na které si dával přihlášky, pouze na jednu.

·       Škola, na kterou přijat nebyl, je jeho prioritou:

Do 3 pracovních dnù od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Vzor odvolání je zveřejněn v publikaci Kam na školu (na webových stránkách www.zkola.cz nebo www.burzaskol.cz)

Odevzdat zápisový lístek na školu, kde byl přijat (do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí). Pokud bude přijat na odvolání, může zápisový lístek na škole, kde ho odevzdal, zrušit a přenést na školu, kde byl přijat na odvolání.

 

Situace č. 2:

Žák nebyl přijat na žádnou ze dvou škol v 1. kole přijímacího řízení:

a)     Do 3 pracovních dnù od doručení o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

 

 

b)    Zároveň sledovat, které školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení (najdete na www.zkola.cz nebo na webových stránkách zvolené školy, která vypisuje 2. kolo), vyplnit přihlášky stejným způsobem jako v prvním kole a doručit je na střední školu, počet přihlášek pro druhé kolo není omezen. Přijímací zkoušky CERMAT se v dalších kolech přijímacího řízení konat nebudou.Přiložené soubory:
- vzor odvolání na sš