základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 07.05. 2021 Autor článku Autor: admin .

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 10.5.

Od 10.5. se do školy vrací třídy II. stupně  7.ABC a 8.ABC v rotačním režimu, informace najdete níže. Třídy, které nenastoupí k prezenční výuce, pokračují v distančním vzdělávání zavedeným způsobem.

 

S dotazy se obracejte na třídního učitele nebo ředitele.


I. STUPEŇ

Rozvrh hodin na I. stupni stanovuje třídní učitelka, zaměřen bude na hlavní předměty, z výchov budou probíhat jen nenáročné pohybové venkovní aktivity. Všechny učitelky I. stupně budou ve svých třídách od 7:30, po vyučování odvádí žáky na oběd, dohlížejí na odchod ze školy a doprovází žáky do ŠD.

Žáci 1. a 3. tříd mají příchod a odchod vstupem přes přístavbu, 5.BC hlavním vchodem.

 

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     ZAČÁTEK VÝUKY     OBĚD       ODCHOD DOMŮ/ DO ŠD 
         
1.A 7:30 7:50 11:30 11:40 – 11:50
1.B 7:35 7:55 11:35 11:45 – 11:55
3.A 7:40 8:00 11:45  11:55 – 12:05
3.B 7:45 8:05 11:50 12:00 – 12:10
5.B 7:30 7:50 12:20 12:30 – 12:40
5.C 7:30 7:55 12:25 12:35 – 12:45

 

II. STUPEŇ

Zahájení a ukončení hodin na II. stupni se bude, kromě 1. hodiny v pondělí a ve čtvrtek a odchodů na oběd, řídit zvoněním.

Nulté hodiny a odpolední vyučování není, dělené hodiny budou vyučovány v režimu minulé rotační výuky.

Pokud třídy končí některý den 5. hodinu, koordinují svůj odchod na oběd se ZŘ, 7. ročník pokračuje 6. hodinou po obědě.

Výuka na II. stupni bude probíhat jen v jedné třídě, TU může zvolit i jinou učebnu než kmenovou.

Při výuce v odborných učebnách vyučující zajistí doprovod žáků do učebny a zpět do kmenové třídy.

Dohled před vyučováním od 7:30 a o přestávkách se řídí stanoveným rozpisem.

Dohled v jídelně po 6. hodině provádí odvádějící učitel, po 5. hodině od 12:30 – 13:00 bude stanoven v pondělí.

Pro venkovní výuku, především TV a PV, stanoví žákům pokyny jednotliví vyučující.

 

Časový rozpis - Žáci II. stupně mají příchod a odchod hlavním vchodem.

 

Pondělí, čtvrtek - testovací dny.

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     ZAČÁTEK VÝUKY     OBĚD      
       
7.A 7:35 8:00 12:30
7.B 7:35 8:00 12:35
7.C 7:40 8:05 12:40
8.A 7:40 8:05 13:25
8.B 7:45 8:10 13:30
8.C 7:45 8:10 13:35

  

Úterý, středa, pátek

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     ZAČÁTEK VÝUKY     OBĚD      
       
7.A 7:35 8:00 12:30
7.B 7:35 8:00 12:35
7.C 7:40 8:00 12:40
8.A 7:40 8:00 13:25
8.B 7:45 8:00 13:30
8.C 7:45 8:00 13:35

  

Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti, u kterých se projevuje:

bolest hlavy, rýma nebo ucpaný nos, zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku,
zažívací obtíže (bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem), bolest svalů a kloubů, pocit ztráty čichu a chuti.

Nahlaste rovněž třídním učitelům, pokud děti trpí alergií, která se dá v jarní období zaměnit za příznaky Covidu.

 

TESTOVÁNÍ     - videonávod

 

 • Žáci I.stupně se testují jedenkrát týdně, test se provede v pondělí nebo  první den osobní přítomnosti žáka.
 • Žáci II.stupně se testují dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek.
 • Povinnosti testování zaměstnanců jedenkrát v pracovním týdnu.
 • Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely amatérského sportu se bude dokládat čestným prohlášením.

 

Ostatní

Podrobné informace k testování jste dříve opakovaně obdrželi, najdete je i na webu školy. Během tří týdnů jsme realizovali 6x testování cca 90 žáků a 40 zaměstnanců školy s negativními výsledky. Nevznikly žádné organizační problémy, žáci i dospělí zvládli testování v klidu, bez stresu a potíží. Zpočátku jsme řešili drobné technické nedostatky s funkčností testů, které se již podařilo odstranit.

 

 • Žáci se dostaví do šatny příslušným vchodem, přezují se, odloží si oblečení a ihned odchází do své třídy.
 • Na své lavici mají připravený test, který provedou samostatně podle pokynů a za asistence dvou pedagogů školy.
 • Testování bude probíhat testem Singclean stěrem z kraje nosních dírek.
 • Samotný test musí proběhnout přímo ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
 • Rodiče, kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte nebo použít vlastní test, oznámí to obratem třídnímu učiteli. Uvedou název testu a bude jim upřesněn přesný čas a místo testování jejich dítěte. 
 • Při použití vlastního testu je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby ve škole.
 • K testování se dostavuje žák a rodič v čase příchodu své třídy k zadnímu vchodu na rohu dvora školy.
 • Po celou dobu pobytu ve škole dodržují tito rodiče důsledně hygienická opatření, pokyny pedagogů a mají nasazený respirátor.


ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ranní provoz družiny nebude realizován z důvodu nutnosti dodržet homogenitu skupin.
Třídy 1.AB mají program v budově ŠD, 3.AB v hernách v budově Z
Š. Do ŠD je nutná čistá rouška nebo respirátor, sportovní oblečení a obuv vhodné při pobytu venku.

 

Odchody žáků ze ŠD budou probíhat podle záznamu v zápisním lístku.
U žáků 3. tříd uvítáme samostatné odchody ze ŠD, odchody s doprovodem upřesní rodiče s vychovatelkou Šupinovou a Slavíčkovou, mobil 775 312 420.


ŠKOLNÍ JÍDELNA
Všichni žáci na prezenční výuce mají přihlášený oběd, v jídelně sedí samostatně u stolu.

 

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale nesmí ho konzumovat ve školní jídelně, mohou jej odebrat v jídlonosiči. Jídlonosič označený jmenovkou a třídou dodejte do 7:30 ke vchodu do školní jídelny. Optimální je pokud má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, vymění si prázdný za plný při výdeji, který bude probíhat na stejném místě od 11:30 do 13:45.

 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz, ale i telefonicky na 777 822 068. Přiložené soubory:
- Informace pro školy od 10.5.